Alternativet Aarhus 2017-2020

Forslagsstillere: Kulturgruppen v/HC Molbech

Vedtaget på politikmødet 28.08.2017.

 

Indledning

I Aarhus Kommunes kulturpolitik for 2017-2020 fremgår det af en analyse fra Epinion at der er to tydelige topscorere til spørgsmålet “Hvad gør især, at Aarhus er en god by for dig?”. Det er hhv. Kulturliv med 38 % og Natur med 32 %. På en delt tredjeplads med 20 % finder man de to svar Studieliv og Størrelsen på byen. Med kultur og natur som de absolutte topscorere, mener vi at det siger ret klart at her er noget, Aarhus gør godt nu, men også at her en styrkeposition, vi kan udvikle yderligere.

 

Overordnet vision

Alternativets kulturpolitik går ud på at om at skabe gode liv ved at sikre et aktivt og mangfoldigt kulturliv i alle dele af kommunen. Kulturpolitikken har længe været nedprioriteret, men Alternativet vil arbejde for, at området genopdyrkes som et politisk fokusområde, så kunst og kultur igen kan blive en vigtig motor for samfundsudviklingen.

Vi tror på, at kunst og kultur kan berige vores liv, understøtte vores mangfoldige fællesskaber, levere løsninger som adresserer klima-, social- og økonomiske spørgsmål. Kunst og kultur kan understøtte læring og kreativitet i uddannelsessystemet og er en forudsætning for udviklingen af innovative og entreprenante løsninger i det private og offentlige erhvervsliv og i krydsfeltet herimellem. Aarhus Kommune er mangfoldig, og det skal vi sikre at vores kulturtilbud derfor også er.

Kunst og kultur er ikke kun ”nice to have”, det er ”need to have”. Kunst og kultur handler ikke kun om gode og rare oplevelser for den enkelte. Kunst og kultur kan nemlig ændre os og vores forhold til verden og gøre os i stand til at forestille os nye måder at leve på – nye måder at gøre ting bedre. At kunne forestille sig nye måder at leve på er en forudsætning for at kunne handle og faktisk skabe en forandring i samfundet.

 

Hvad skal kulturen?

Kulturens formål er ikke at skabe profit og værdi, der kan måles i penge. Kulturens værdi skal derimod findes i de oplevelser, den genererer, den indsigt, den skaber og det fællesskab, den danner. Det er både en god forretning, fx på sundhedsområdet, men det er meget vigtigt i sig selv at støtte kulturen for at styrke civilsamfundet. Kulturen skal tages seriøst og anerkendes som en vigtig del af de kommunale beslutningsprocesser.

Kulturen skal være uden restriktioner med mere gunstige vilkår både til de etablerede institutioner og til det spirende og endnu ikke etablerede kreative miljø. Kulturen skal fungere som kulturel brobygger.

Kommunens opgaver

Vi mener at de primære opgaver, Aarhus Kommune skal løfte på kulturområdet, er at

  • Fremme og tilskynde til forskellig kunst- og kulturmæssig virksomhed.
  • Sørge for at der er forudsigelige udviklingsvilkår for kunst- og kulturlivet.
  • Fremme professionalitet og kvalitet i kulturtilbuddene.
  • Anspore til deltagelse i kulturelle aktiviteter.
  • Informere om virkemidler, tiltag, støtteordninger; generelt fremme tilgangen til informationer om kunst og kultur som vedrører brugere, skabere, udøvere, organisationer og institutioner.

Disse opgaver vil vi fokusere på at styrke yderligere gennem vores arbejde i byrådet og de respektive udvalg, råd og nævn. Derudover har vi nogle konkrete forslag til initiativer, vi gerne vil iværksætte:

 

Forslag

Flere frie kulturmidler

Det er et stort problem for kulturlivet, at der konstant skal laves ansøgninger og skaffes penge for at et projekt får lov at fortsætte og overleve. Mange små kulturinstitutioner fungerer projektbaseret og overlever kun pga. dedikerede frivillige kræfter. De kæmper fra projekt til projekt og fra år til år for at skaffe midler. Rigtig mange har ikke selv bygninger eller store driftsudgifter, men kæmper, ligesom enkeltstående kulturprojekter og de etablerede institutioner, om meget få midler, blot for at kunne få deres projekter realiseret. Vi ønsker derfor at der gives flere frie midler til den udøvende kultur, bruges mindre til drift, og at vejen til dem bliver enklere og mindre bureaukratisk.


Billigere forhold for de udøvende kunstnere og kreative

I mange kommuner stiller man gratis faciliteter til rådighed til kreativt arbejde. I skærende kontrast er det i Aarhus meget dyrt at leje sig ind på kommunens offentlige pladser og i lokaler som de, der udlejes på Godsbanen. Det betyder, at man hindrer teatergrupper, musikere, kunstnere og forfattere i at få adgang til brugbare faciliteter, samt at byrummet i langt mindre grad end tidligere bliver benyttet, fordi betalingen af pladsleje for torve, pladser mv. er for høj. Det har desværre også den konsekvens at mange kunstnere, eksempelvis de færdiguddannede fra Det Jyske Kunstakademi, rykker til andre byer som København, Bergen eller Berlin hvor de føler sig mere velkomne, fordi det er lettere at betale sig fra et atelier. Hvis vi skal holde på kunstnerne og hvis vi ønsker et rigt kreativt kulturliv i Aarhus, skal offentligt administrerede lokaler og pladser være langt billigere, gerne gratis.


Events skal ud i hele kommunen

Aarhus har haft stor succes med at tiltrække mange store events i de senere år, og har senest med titlen af Europæisk Kulturhovedstad virkelig markeret sig med et væld af events, heraf flere i mega-størrelse. Det er rigtig positivt med de mange events, men vi så gerne at der i langt større grad blev tænkt i at placere dem uden for ringgaden. Derfor så vi også gerne at der skaffes nye lokationer og alternative pladser til de store og tunge events udenfor midtbyen. Tangkrogen kunne eksempelvis med fordel gøres til et rekreativt naturområde med plads til blødere events, mens gruspladsen til de tunge events kunne nedlægges og den type arrangementer flyttes til andre pladser hvor de trafikale forhold også er bedre.


Kulturel bydel til kunstmiljøet

I forlængelse af Ridehuset, Officersbygningen og Musikhuset foreslår vi at udvide denne kulturelle bydel til at inkludere Brobjergskolen og gerne hænge sammen med Aarhus K og Institut for X. Her skal der indrettes bygninger som alene er tiltænkt kulturen, og som kan udfylde Aarhus’ presserende kulturelle behov: Øvelokaler til musikere, skrivepladser til forfattere, scener til teatergrupper. I byudviklingen af Sydhavnen foreslår vi tilsvarende at der her i lokalplanerne reserveres en stor del til kulturelle og kreative formål, så denne bydel også kan udvikle sig til en ny kulturel bydel.


Slip kreativiteten løs i kreative frizoner  

I modsætningen til nu, hvor det er nødvendigt at søge om tilladelse til at bruge et område eller en bydel til kreative formål, ønsker vi kreative frizoner, hvor der ikke skal søges om tilladelse. Aarhus K og Institut for X fungerer i praksis lidt på den måde i øjeblikket, men vi ønsker at gøre både den del samt dele af Sydhavnen og flere områder udenfor det centrale Aarhus til permanente frizoner. Desuden kan yderligere områder tænkes som midlertidige frizoner, hvor ordningen roterer fra sted til sted, og hvor tomme kommunale bygninger udnyttes.


Kultur på recept

Ligesom i Aalborg, Vordingborg, Nyborg og Silkeborg Kommune ønsker vi at langtidssyge kan få tildelt kultur på recept, der betyder, at kulturelle oplevelser betales af kommunen med det formål at øge borgernes livsglæde og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Vi ved med sikkerhed at “kulturvitaminer” hjælper. Det viser bl.a. en forskningsrapport fra 2011 udarbejdet af Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet. Efter at have fulgt 50.0000 mennesker over to år kunne de konkludere at hyppig deltagelse i kulturelle aktiviteter mindsker sygdomme som depression, angst og stress.

Link til undersøgelse: http://www.ntnu.edu/news/culture-and-health


Kunst og kultur skal medregnes i alle kommunale budgetter

Kulturudvalget eller en nyoprettet kulturgruppe med fagpersoner skal inddrages i alle høringsfaser, så det kulturelle perspektiv bliver naturligt indlejret i alt det kommunale arbejde. Der skal være nogen, der i alle større beslutninger stiller spørgsmålet “Hvad med kulturen?”.


Mikrotilskud til kulturelle projekter

Vi ønsker en ordning, der yder små tilskud (under 30.000 kr.) til her-og-nu-projekter igangsat af nybegyndere og amatører, med en behandlingstid på 14 dage og ingen ansøgningsfrist. Der er allerede sådanne puljer målrettet initiativer i Gellerup, men vi ønsker at det skal udvides til en generel pulje med mikrotilskud til kulturelle projekter for hele kommunen.


Formidlingen af interkulturelle arrangementer skal styrkes

Formidlingen af arrangementer, der sigter mod at skabe større kulturel udveksling ved at invitere etniske danskere med til et kig ind i andre kulturer, skal styrkes. Man kan f.eks. undre sig over at åbningsfesten af Gellerup hovedgade i 2016 ikke blev bedre formidlet og slået op som et stor folkefest hvor alle Aarhus’ indbyggere var inviteret. Et stærk formidling af interkulturelle tiltag synliggør Aarhus’ minoriteter positivt. En stærk og målrettet formidling er vigtig som led i en aktiv integrationsindsats.

Link til Aarhus Kommunes kulturpolitik:

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Kultur-og-Borgerservice/Kulturforvaltningen/Kulturpolitik/KP-2017-2020/Vedtaget-Kulturpolitik/KB-Kulturpolitik-2017-DK-Web.pdf